Management

“Het doel van management is het formuleren en bereiken van de doelstellingen in de gegeven – soms sterk veranderende – context” (Wikipedia) Voor ons betekent dit: onze opdrachtgever terzijde staan met zijn huisvestingsvraagstukken, vanaf het juist en nauwkeurig formuleren van zijn doelstelling, tot en met het afleveren van het definitieve resultaat. Ik ben jouw “COMPAAN:…

Proces – management

Procesmanagement: het beheersen van de organisatieprocessen. Bij complexe huisvestingsvraagstukken zijn vaak meerdere partijen betrokken als opdrachtgever of belanghebbende (de zg. stakeholders). Iedere partij kent zijn eigen organisatieproces en structuur. Het is belangrijk om deze inzichtelijk te maken. Op welke momenten is besluitvorming nodig of gewenst? Welke documenten zijn hiervoor noodzakelijk? Moeten deze documenten slechts gecontroleerd…

Project – management

“Projectmanagement is het beheersen van projecten. De manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden”. Een project wordt verdeeld in fases. In iedere fase worden de doelstellingen, wijzigingen en het vervolgtraject vastgelegd in een fasedocument. Wanneer de opdrachtgever dit vaststelt kan overgegaan worden tot de uitwerking van de volgende fase. Voor ons, COMPAAN…

Risico – management

“Risicomanagement is een continu proces dat ten aanzien van de doelstelling risico’s identificeert en beoordeelt” Bij ieder project zijn risico’s aan de orde. Het is belangrijk deze zoveel mogelijk vooraf in beeld te brengen in samenspraak met de opdrachtgever. Immers ieder vraagstuk en iedere opdrachtgever is weer anders. Risico’s kunnen aan de orde zijn op…

Producten

De cruciale elementen bij een huisvestingsvraagstuk zijn de kwaliteit, de financiële kaders (geld) en de planning (tijd). Vanuit onze managementtaken worden deze onderdelen gedefinieerd, gemonitord, beoordeeld en gewijzigd indien noodzakelijk. De documenten voor deze elementen kunnen door derden worden opgesteld en door COMPAAN gecontroleerd. Onze standaard ten aanzien van onderbouwing en verantwoording heeft ertoe geleidt…

Kwaliteit

Bij huisvestingsvraagstukken is het van belang om de beoogde kwaliteitsdoelstelling te definiëren en vast te leggen. Door het eenduidig definiëren van deze doelstelling(en) zijn deze herkenbaar en uitvoerbaar. Tijdens het hele traject wordt de kwaliteit gemonitord, beoordeeld en aangevuld door COMPAAN. In het fasedocument, van een afgeronde fase, wordt het actuele kwaliteitsplan opgenomen. Ook worden…

Geld | Financieel

Bij huisvestingsopgaven zijn duidelijke financiële kaders noodzakelijk. Deze zijn van belang in relatie tot de kwaliteitsdoelstelling ten aanzien van de realisatie en exploitatie. Tijdens het hele traject worden de financiële kaders gemonitord, beoordeeld en aangevuld door COMPAAN. Wij zoeken voortdurend naar de meest gunstige financieel technische toepassing, zowel ten aanzien van investering als exploitatie. In…

Tijd | Planning

De doorloop-tijd van de huisvestingsopgave wordt bij aanvang meestal bepaald door het moment dat het project gerealiseerd dient te zijn. Om deze termijn te realiseren is het van belang om de totale doorloop-tijd inzichtelijk te maken. Door de diverse activiteiten, besluiten, risico’s en processen zijn diverse verbindingen/afhankelijkheden aan de orde. Deze hebben direct effect op…

Duurzaamheid

Het begrip duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden met verschillende definities. Duurzame architectuur is gericht op het milieubewuste ontwerpen van gebouwen. Er wordt gestreeft naar het minimaliseren van milieuschade van gebouwen, door verbetering van de efficiency en het gebruik van materialen, energie en ontwikkeling van de ruimte. Duurzame bouw zorgt ervoor dat…

BRL 9500 | EPA advisering, het energielabel

Europa heeft een gezamenlijk energiebeleid opgesteld met doelstellingen voor de toekomst. Dit heeft in Nederland geleid tot het “Energieakkoord voor duurzame groei”. Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Ieder nieuw bouwwerk is hier aan gerelateerd d.m.v. de verplichte EPC norm bij de aanvraag omgevingsvergunning en het verplichte…