De doorloop-tijd van de huisvestingsopgave wordt bij aanvang meestal bepaald door het moment dat het project gerealiseerd dient te zijn. Om deze termijn te realiseren is het van belang om de totale doorloop-tijd inzichtelijk te maken. Door de diverse activiteiten, besluiten, risico’s en processen zijn diverse verbindingen/afhankelijkheden aan de orde. Deze hebben direct effect op het tijdspad.

Tijdens het gehele traject wordt het tijdspad/ de planning gemonitord, beoordeeld en aangevuld door COMPAAN. Er wordt voortdurend gezocht naar het meest effectieve tijdspad, zowel ten aanzien van het totale tijdspad als de faseplanning. In het fasedocument, van een afgeronde fase, wordt het actuele tijdspad/planning opgenomen. Ook worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande planning vastgesteld, met opgave van reden waarom de wijziging is doorgevoerd, de gevolgen ervan en de reactie van de stakeholders op deze wijziging.

De planningen die opgesteld worden tijdens het hele project omvatten onder andere totaal planning van de opgave, (deel)planning per fase, planning van besluitvorming, planningen voor deelwerkzaamheden, etc.