Bij huisvestingsopgaven zijn duidelijke financiële kaders noodzakelijk. Deze zijn van belang in relatie tot de kwaliteitsdoelstelling ten aanzien van de realisatie en exploitatie.

Tijdens het hele traject worden de financiële kaders gemonitord, beoordeeld en aangevuld door COMPAAN. Wij zoeken voortdurend naar de meest gunstige financieel technische toepassing, zowel ten aanzien van investering als exploitatie. In het fasedocument, van een afgeronde fase, worden de actuele financiële kaders opgenomen. Ook worden de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande financiële kaders vastgelegd, met opgave van reden waarom de wijziging is doorgevoerd, de gevolgen ervan en de reactie van de stakeholders op deze wijziging.

De ramingen/begrotingen die opgesteld worden tijdens het hele project omvatten onder andere grondexploitaties, opstalexploitaties, verhuur/beheer exploitaties, dekkingsplannen, etc. De mate van gedetailleerdheid is afhankelijk van de fase waarin de opgave zich bevindt. Op basis van referenties en onze inhoudelijke betrokkenheid worden deze ramingen/begrotingen opgesteld. Zowel op hoofdlijnen (bijv. stichtingskosten- en exploitatiebegrotingen) als op detailniveau (bijv. bouwkostenramingen en meerjaren onderhoudsbegrotingen), dit d.m.v. de IBIS-Trad licentie.