Nadat de fase uitvoeringsontwerp gestart is, wordt veelal ook gestart met de uitvoeringsfase / realisatie van een project. Dit is het moment dat de ontwerpen (papier/digitaal) worden omgezet naar een fysieke situatie op de locatie. Na de kwaliteitsborging van de ontwerpen is nu de borging van de realisatie aan de orde, het toezicht op de bouw.

De kwaliteitsborging van het gerealiseerde werk kan worden uitgevoerd op basis van een tweetal methodieken, die naar keuze van de opdrachtgever inzetbaar zijn:

  • kwaliteitsborging op basis van een risicoanalyse;
  • een vraag-gestuurde kwaliteitsborging.

Door middel van een risicoanalyse wordt het ontwerp (op basis van de contractdocumenten) geanalyseerd op die elementen, die cruciaal zijn voor de realisatie. Deze elementen worden vervolgens in het werk geïnspecteerd en gerapporteerd. Afhankelijk van de aangetroffen situatie wordt eventueel verder gemonitord, tot het onderdeel is gerealiseerd conform de overeengekomen contractdocumenten. De risicoanalyse geschiedt conform het model van de BRL 5019.

De vraag-gestuurde kwaliteitsborging houdt in dat in overleg met opdrachtgever en stakeholder(s) bepaald wordt welke onderdelen geïnspecteerd dienen te worden overeenkomstig de contractdocumenten. De mate van inspectie is hier eveneens een variabele die benoemd kan worden.