Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021, gelijk met de Omgevingswet, in werking.

Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken gevolgklasse 1 (o.a. grondgebonden woningen), later wordt het ook voor de andere gevolgklassen (appartementsgebouwen en utiliteitsgebouwen) van kracht.

Toen de wet een periode in de “wachtstand” kwam, doordat de besluitvorming op zich liet wachten, werd er in de markt een afwachtende houding aangenomen. BCN Kwaliteitsborgers heeft die tijd echter gebruikt om pilotprojecten uit te voeren om de impact van de Wkb te vertalen naar de praktijksituatie. De BRL5019 van 04 juli 2017 heeft hierbij als leidraad gediend.

In de komende periode wordt aan de uitwerking en implementatie van de wet gewerkt.

“Kwaliteitsborging” wordt een middel om de kwaliteit van de bouwwerken te vergroten, maar ook om de faalkosten te verminderen en een bewijsmiddel om aan te tonen dat het gebouw ook daadwerkelijk uitgevoerd is volgens plan en wetgeving.

Om dit doel te bereiken hebben minister Ollongren en de VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken dat:

Vanaf 1 januari 2020 zal 10% van de vergunningsaanvragen onder gevolgklasse 1 uitgevoerd moet worden in een pilot.

Wanneer op 1 januari 2021 de Wkb in werking treedt moet de gehele gemeentelijke organisatie hierop ingericht zijn. Het is dus belangrijk dat opdrachtgevers en gemeentes, pilots doen om met alle betrokken partijen in het voorbereidings- en bouwproces ervaring op te doen.

 BCN Kwaliteitsborgers wil als gecertificeerde bouwplantoetser graag deze pilotprojecten met u oppakken. Onze praktijkervaringen van de reeds uitgevoerde pilotprojecten reiken wij u daarbij aan. In samenwerking met alle betrokken partijen bij het project doorlopen wij het proces volgens de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, zodat wij bij ingaan van de wet gezamenlijk “goed beslagen ten ijs komen”. Het is van belang om bij de start van een project dit proces op te starten.

Graag gaan wij het gesprek met u aan, om toe te lichten welke impact de wet heeft en op welke wijze een pilotproject ingericht kan worden.