De kwaliteitsborging voor de bouw is in Nederland geregeld door middel van toetsing door het bevoegd gezag, dit wil zeggen de gemeenten. Zij toetsen de vergunningsaanvraag en na verlening voert de gemeente de controle op de bouwplaats uit.

Momenteel is een wetvoorstel in voorbereiding dat deze kwaliteitsborging van de gemeente verlegt naar het bedrijfsleven. Dit betekent dat, op basis van deze nieuwe wet, de toetsing van plannen aan wet- en regelgeving (o.a. bouwbesluit), alsmede de toetsing van het gerealiseerde in het werk uitgevoerd dient te worden door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn.

De certificering zal op basis van de nieuwe BRL 5019 plaats te vinden. De processen en instrumenten die in deze BRL benoemd zijn zullen door een externe instantie getoetst worden. Op dit moment is COMPAAN, in samenwerking met vakspecialisten, in voorbereiding voor de certificering volgens de nieuwe BRL 5019. Het doel is, zodra de wet is vastgesteld deze dienst voor opdrachtgevers uit te kunnen voeren.

Voordeel van deze kwaliteitsborging is dat deze complementair is aan de kwaliteitsborging voor de opdrachtgever. De huidige aanwezige dubbelingen komen hierdoor te vervallen, ten voordele van de opdrachtgevers.

De prognose is dat per 1 januari 2017 de pilots voor Klasse I (grondgebonden woningen) kunnen starten, met de verplichte invoering per 1 januari 2018 voor Klasse I en 1 januari 2019 voor Klasse II (commerciele functies en gestapelde woningen).